واگذاری اموال قبل از فوت

حامد مسلم زاده
من یک نوه دارم میخواهم اموال خود را بدون سند زدم بعد از مرگم کامل به این شخص برسد چیکار کنم؟