ارسال پرسش حقوقی رایگان


مشاوره حقوقی تلفنی از خط ثابت 9099071439

عدم حضور در محضر برای انتقال سند

احمد
سلام 10 ماه پیش یکدستگاه پارس مدل 91 از یک افسر ناجا نقدا خریداری کردم و گفت سند را تا 3 روز دیگه بنام میزنم گفتم باشه سپس بعد از 2 روز زنگ زد گفت میخام بیام حضوری ببینمت گفتم باشه ظهر همانروز اومد باهم صحبت کردیم قرار بر این شد تا یکی دو ماه دیگه صاحب اصلیش یاحاضر میکنم یا وکالت میگیرم میام بنام میزنم منم قبول کردم اما پشت قولنامه نوشته بود تا هرموقع که صاحب اصلی سند اومد میایم بنام میزنم منم امضا کردم هر چند روز زنگ میزدیم میگفت دارم کارهایش رو انجام میدهم و هنوز هم هیچ کاری انجام نداده بنظر شما چکار باید انجام بدهم


احمد
سلام 10 ماه پیش یکدستگاه پارس مدل 91 از یک افسر ناجا نقدا خریداری کردم و گفت سند را تا 3 روز دیگه بنام میزنم گفتم باشه سپس بعد از 2 روز زنگ زد گفت میخام بیام حضوری ببینمت گفتم باشه ظهر همانروز اومد باهم صحبت کردیم قرار بر این شد تا یکی دو ماه دیگه صاحب اصلیش یاحاضر میکنم یا وکالت میگیرم میام بنام میزنم منم قبول کردم اما پشت قولنامه نوشته بود تا هرموقع که صاحب اصلی سند اومد میایم بنام میزنم منم امضا کردم هر چند روز زنگ میزدیم میگفت دارم کارهایش رو انجام میدهم و هنوز هم هیچ کاری انجام نداده بنظر شما چکار باید انجام بدهم