جلب

وحید
جلب چند ساعت اعتبار دارد وقتش تموم بشه دیگه نمیتونن بگیرن