كلاهبرداري شركت ترك با صاحبان ايراني

شيدايي

شركت كردشكري ترك از طريق يك سايت كه راه اندازي كرده براي ما اتاق رزرو كرده ولي حين مراجعت از قلابي بودن رزرو مطلع شديم و نهايتا با برداخت ٥٧٠٠ميليون مسافراي مارا راه دادن