مطالبه مهریه دستنوشت بعد از ابرا مهریه واقعی

سجاد
با سلام خانم من مهریه خودش را ابرا کرده محضری بعد چند سال با دخالت خانواده برا ادامه زندگی دست نوشتی تحت عنوان مهریه و طلاها(چهار دانگ خانه) بشرط زندگی دادمش حالا دوباره رفته قهر میتونه اقدامی بکنه برا گرفتن ان