ارسال پرسش حقوقی رایگان


مشاوره حقوقی تلفنی از خط ثابت 9099071439

درمورد اسکناس تقلبی

مرتضی جعفری
بنده به علت موضوع خاصی مدتی در منطقه زندگیم نبودم بعد خانم من از کارت حقوق من برایم پول باید طی 3 با 4 مرحله کارت به کارت میکرد وچون خودش واردبه کارباعابر رانداشت به خواهرزاده اش میداد که این کاررو انجام بده بعد مدتی که من برگشتم متوجه شدم که مبلغ 700تومن غیرمجاز ازحسابم برداشت شده بالاخره پی ماجرا راگرفتم ابتدا بهشون گفتم زیربار نرفتند بعد فیلم دوربین مداربسته راگرفتم دیدم که کار خواهرزاده اش هست ولی این آقا بازهم انکار میکرد بعد من طی شکایتی که کرده بودم مادرش پیش من خیلی ناله کرد گفت تورضایت بده من این مبلغ روبهت میدم ابتدایک 150تومن بهم داد بعدگفت بقیه روهم بهت میرسونم ما رفتیم شعبه رضایت رونوشتیم بعداز مدتی طی تماسی برای مابقی پول دیدیم که میگن شما فکر میکنید مابه شما بدهکاریم به هرحال رفتم همان شعبه که پرونده بود بعد پسرباجناقم میشددیگه بهم یک اس های فحش وتهدید برام فرستاد که هنوزهم توگوشیم ثبت است بعد رفتم پیش قاضی شعبه اس رو بهش نشون دادم وخوند وگفت چون رضایت دادی نمیشه کاری کرد ولی به منشی خودش گفت باهمین شماره این آقا که این اس روداده تماس بگیر بگو ازدادگاه زنگ میزنم واون رو تهدیدبه این کن که تا 3روز دیگه فرصت داری پول این آقا رو بدی ندادی سروکارت بادادگاه که من برمیگردم منزل که خواهرزنم تماس میگیره منزل ما بعدبه پسر 14 ساله من میگه آره بیاکامپیوترتوازخونه ماببر پسرم میخواست بندازتش توی جوب بچه اومدبهم گفت گفتم بهش بگو بشکنه هرکاری دوست داره باهاش بکنه چون واقعا 10تومن کرایه آژانس مسیر رونداشتم متوجه شدم چون ضیافت قبلش از دادگاه بهشون زنگ زده بودند برای اون پول اون داره این کاررومیکنه بعد چنددقیقه بازیچه اومد بالا پیشم بازعنوان کرد که آره بابا خاله ول بکن نیست یه سره داره زنگ میزنه که آره پسرام الان خونه نیستن بیا یه لحظه کامپیوترروببر آقا بچه با یه راننده آژانس میرن که بیارن بعد پسرم میگفت پسرهاش هم بودند توی خونه بعد اینها ازپیش با مامورهاهماهنگ زمانی که بچه داره کامپیوتر را میذاره توماشین خاله اش باپسرش یک کیف دربسته روهم میذارن جیب بچه بهش میگن اینها مال پدرته ببرخونه محتویات داخل کیف 550تومن تراول تقلبی با3گرم شیشه بعداقایون مامورها هم همون جا جلودر خونه همین کثافتها به اصطلاح اینکه داری چه کارمیکنی وفلان بچه روبازدید بدنی بعد کیف روازجیبش میارن بیرون بعد بچه رومیگن اینهاچیه میگه نمیدونم اشاره میکنه به خاله وپسرش که اینهادادن که گفتند ببر خونه بچه من هم یه مقدارشیرین میزنه بعدمیان سراغ من خونه منوزیرورو کردن براپول ولی چیزی پیدانمیشه دستگاه چاپگر کامپیوتررومیبرن بدونه اینکه ازمن وخونه ام حتی یه برگ کاغذ سفید گیربیارن بعدچون دخترعمواقای دزدمنشی قاضی دادگاه کیفری بود غیابی بدونه اینکه به من یاوکیلم احضاریه ای بدن حکم غیابی به ااسال زندان محکوم میکنن منو